top of page

Privacy

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Brittess Kinderopvang onderstaande verklaring opgesteld:


Iedereen heeft recht op privacy bescherming. Dit kan betreffen:

- Informatie uit de privé sfeer door de ouders en/of kinderen gegeven

- Informatie over het kind en eventueel zijn/haar ouders op basis van observaties en externe raadgeving.

- Informatie over zaken als nationaliteit, geloof en inkomen.

In navolging op de wet bescherming persoonsgegevens verzamelt Brittess Kinderopvang vanzelfsprekend alleen gegevens die noodzakelijk zijn. Deze gegevens worden door ons zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk bewaard. We dragen geen informatie over aan derden zonder toestemming van de betrokkenen, bij wet vastgestelde uitzonderingen daargelaten.

Kindgegevens en afspraken

Wanneer u uw kind heeft aangemeld bij Brittess Kinderopvang, wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het gesprek lopen we samen de gegevens van uw kind door. Hierin staan belangrijke gegevens van uw kind, zoals o.a. telefoonnummers waarop ouders/verzorgers bereikbaar zijn, gegevens van huisarts, gegevens over voeding en eventuele allergieën. Daarnaast leggen we een aantal afspraken vast in de overeenkomst. Hierop geeft u aan welke dingen uw kind wel of (nog) niet mag. Denk aan bijvoorbeeld: het vervoeren van uw kind met de auto, het plaatsen van foto/video materiaal op website en social media. De reden van het ondertekenen van deze afspraken, is dat Brittess Kinderopvang op een aantal punten geen beslissing kan nemen. U als ouder neemt op deze punten zelf een besluit. Brittess Kinderopvang heeft de verantwoordelijkheid te handelen conform de ondertekende overeenkomst. Deze afspraken zijn in principe geldig gedurende de hele periode dat uw kind Brittess kinderopvang bezoekt. Uiteraard kunt u op elk gewenst moment aanpassingen doen ten aanzien van deze afspraken.


Hygiëne, veiligheid en gezondheid

Uiteraard willen we een veilige, hygiënische en gezonde omgeving bieden voor de kinderen en hun ouders. Om dit te kunnen waarborgen, zullen we hier blijvend aandacht voor hebben en ons hier te allen tijde voor inzetten.

Brittess Kinderopvang werkt aan de hand van een pedagogisch werkplan en de hierbij behorende protocollen. Hierin staat beschreven hoe men om dient te gaan met bijvoorbeeld: het bereiden van voedsel, persoonlijke verzorging van kinderen en de binnen omgeving en het buitenterrein.

Er worden strenge veiligheidseisen gehanteerd voor gastouderopvang. Bij de inrichting van de binnen- en buitenruimte is rekening gehouden met deze veiligheidseisen. Deze veiligheidseisen zijn gebaseerd op de richtlijnen van de gemeente, de brandweer en de GGD.

Verder heeft Brittess Kinderopvang een protocol m.b.t. huisdieren, waarmee we de veiligheid willen waarborgen.

Om goed te kunnen handelen in het geval van calamiteiten hebben wij een calamiteitenplan. Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie uitgevoerd door gastouderbureau Thuis Van Huis.

Hond

bottom of page